ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

 
===[[႑ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑ ဝၼ်း]]===
*[[ပီမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း|ပီမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း]] - New Year's Day
 
===[[႔ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃး|ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃး]] (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ)
*[[|ဝၼ်းလိၵ်ႈၵူၼ်းတႃမွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ]] - World Braille Day
 
===[[႕ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႕ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းပီမႂ်ႇယၢင်း|ဝၼ်းပီမႂ်ႇယၢင်း]]
 
===[[႗ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႗ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းၶရဵတ်ႉသမၢတ်ႉ ၶေႃႉတိတ်ႉၶရဵတ်ႉသျၢၼ်ႇ|ဝၼ်းၶရဵတ်ႉသမၢတ်ႉ ၶေႃႉတိတ်ႉၶရဵတ်ႉသျၢၼ်ႇ]]
 
===[[႑႑ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းတဝ်ႉတဵမ်ၵၼ်ၼႂ်းငၢၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းတဝ်ႉတဵမ်ၵၼ်ၼႂ်းငၢၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ]] - International Parity at Work Day
 
===[[႑႘ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႘ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းသႃႇသၼႃႇၵိူဝ်းယမ်လုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းသႃႇသၼႃႇၵိူဝ်းယမ်လုမ်ႈၾႃႉ]] - International Religion Day
 
===[[႒႓ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႓ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႊလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႊလုမ်ႈၾႃႉ]] - International Freedom Day
 
===[[႒႙ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႙ ဝၼ်း]]===