ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Created page with "{{Infobox settlement |name = ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵၢႆႇ |settlement_type = Wp/shn/ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ...")
 
No edit summary
|subdivision_name = [[File:Flag of Myanmar.svg|25px ]] [[မိူင်းမၢၼ်ႊ|မျႅၼ်ႇမႃႇ]]
|subdivision_type1 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈတိူင်း]]
|subdivision_name1 = [[File:Flag of Mandalay Division.svg|25px]] [[တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈတိူင်း|ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ]]
|subdivision_type2 = [[ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈတွၼ်ႈ]]
|subdivision_name2 = [[ၵျွၵ်ႉသႄႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ|ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉသႄႇ]]