လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
|subdivision_type2 = [[ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈဝဵင်း]]
|subdivision_name2 = ႘
|subdivision_type3 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ|ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]
|subdivision_type3 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ|ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ]]
|subdivision_name3 = [[တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ|တိူင်းဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]
|established_date = ႒႐႑႐၊ လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ ႒႐