လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
|pushpin_map_caption = ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ
|image_skyline =
|image_flag = Flag of the Wa Special Region 2.png
|imagesize = 200px
|image_caption =
|subdivision_type2 = [[ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈဝဵင်း]]
|subdivision_name2 = ႘
|subdivision_type3 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ|ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ]]
|subdivision_type3 = ၸႄႈလူင်
|subdivision_name3 = [[တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ|တိူင်းဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]
|subdivision_name3 = [[လဝ်ႉၵႆႇ၊ ဝဵင်း|ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ]]
|established_date = ႒႐႑႐၊ လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ ႒႐
|unit_pref = Imperial