သၢႆမၢႆၵူၼ်းတင်းၼမ် တင်းမူတ်း

ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဝႆႉပၼ် သဵင်ႈမၢႆ ႁင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ လိူၵ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆတွင်း၊ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း(ၼင်ႇတူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇ (ၼင်ႇတူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ) သေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈယူႇ။

သၢႆမၢႆ
(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)