သွၵ်ႈႁႃ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

Wildcards such as "*.wikipedia.org" may be used.
Supported protocols: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (defaults to http:// and https:// if no protocol is specified).

သွၵ်ႈႁႃ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ