သွၵ်ႈႁႃ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

Wildcards such as "*.wikipedia.org" may be used.
Supported protocols: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (defaults to http:// and https:// if no protocol is specified).

သွၵ်ႈႁႃ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

Showing below up to 14 results in range #1 to #14.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='%7B%7B%7B1%7D%7D%7D'&Diacritics=DC ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2
 2. http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA88151D7D3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2/doc
 3. http://geonames.nga.mil/namesgaz/ ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2/doc
 4. http://geonames.nga.mil/namesviewer ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2/doc
 5. http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA88151D7D3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2
 6. http://geonames.nga.mil/namesgaz/ ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2
 7. http://geonames.nga.mil/namesviewer ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GEOnet2
 8. http://geonames.nga.mil/namesgaz/ ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cite gns/doc
 9. http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA8842BEDB3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cite gns/doc
 10. http://geonames.nga.mil/namesviewer ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cite gns/doc
 11. http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA88454EBB3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ပလွၵ်ႉ၊ ဝဵင်း
 12. http://geonames.nga.mil/namesgaz/ ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cite gns
 13. http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA8842BEDB3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cite gns
 14. http://geonames.nga.mil/namesviewer ၼႆႉ ၵွင်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cite gns

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)