ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ

ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ(IG ဢၢႆႇၵျီႇ ၼႆၵေႃႈဝႃႈ။[4]) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ဢၼ်ၼိုင် ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ် ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶဝ် ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ Kevin Systrom လႄႈ Mike Kriegerၶဝ် လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2010၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇသေ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃးတီႈ iOS ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅၼ်းတရၢႆႉတႄႉ ႁိုင်သွင်ပီ ထိုင် ပီ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပီ 2012၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ feature – limited မႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တႃႇ ဝိၼ်းတူဝ်း 10 မူဝ်ႇပၢႆး လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝိၼ်းတူဝ်း 10 ၼႆႉ လႆႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ လႄႈ 2016၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇသတႃၵရႅမ်ႇၼႆႉ ၸၢင်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်း upload ၶိုၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ ၸိူဝ်းတေတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ Filter သေၵေႃႈ မူၼ်ႉမႄး၊ ဢဝ် tag သေၵေႃႈ ၸူႉတုမ်ထိင်းသိမ်း လႄႈ ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးပႃးလႆႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ
Instagram logo 2016.svg
Instagram logo.svg
ၽူႈတႅမ်ႈငဝ်ႈငႃႇ
ၽူႈတႅမ်ႈငဝ်ႈငႃႇ Facebook, Inc.
ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6, 2010; 12 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2010-10-06)
ဢူဝ်ႇဢႅတ်ႉသ် ၶွမ်း
သႅၼ်း 139.1 MB (iOS)[1]
32.88 MB (Android)[2]
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉလႆႈ 32[3] languages
မႂ်ၶႂၢင်း Proprietary software with Terms of Use
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.instagram.com

ပီ 2010၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ App Store သေ လႆႈပိုၼ်ၽႄဢွၵ်ႇ app ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ iOS ယဝ်ႉ။

ပီ 2012 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅၼ်းတရၢႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလူတ်ႇလူင်း ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။

ပီ 2012၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵျႃႇၼႄႇဝေႃးသထရိ (Wall Street) လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးထိုင် တေႃႇလႃႇ 500 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။[5]

ၼႂ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ၼႆႉ သိုဝ်ႉဢဝ် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ တင်း တေႃႇလႃႇ 1 ႁဵင်လၢၼ်ႉယဝ်ႉ။


ဢိင်ဢၢင်ႈထတ်း