ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမေႇၸူင်ႇ [7] ၼႆႉ ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ AI, Cloud Computing လႄႈ E-commerce ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Amazon.com, Inc.
မဵဝ်းၵၢၼ် Public
ၵၢၼ်ငၢၼ်း
ၽူႈတႄႇတင်ႈမႃး Jeff Bezos
တီႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း Worldwide
ၽူႈၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈ
ၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ
ၵၢၼ်ပၼ်လႆႈ
ငိုၼ်းၶဝ်ႈ Increase US$280.522 billion
ငိုၼ်းၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈပႆႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇ Increase US$14.541 billion
တူဝ်ၼိူဝ်ႉငိုၼ်းၶဝ်ႈ Increase US$11.588 billion
လွင်ႈၽင်တိုၼ်းလၢင်း Increase US$225.248 billion
ၵႃႈၶၼ်သျ​ႄႇယႃႇတင်းသဵင်ႈ Increase US$62.06 billion
တင်းၼမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် Increase 1,000,000 (July 2020)[1]
ၶွမ်ႇပၼီႇၽႄ
References: [2][3][4][5][6]

ဢမေႇၸူင်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ E-commerce လႄႈ Cloud Computing ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉ။[8] ၵျႅပ်ႉၾ် ပေၸူဝ်ႉသ် ၼႆႈ လႆႈတႄႇတင်ႈ ဢမေႇၸူင်ႇမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 1995ၵျူႇလၢႆႇ 5 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်မႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈလူတ်ႇလူင်းငဝ်းတူင်ႉ / Streaming, လွင်ႈလူတ်ႇလူင်း MP3 / streaming, လွင်ႈလူတ်ႇလူင်း audiobooks / streaming, သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ်၊ ၵဵမ်း၊ ၶိူင်ႈဢီလႅတ်ႉထရေႃးၼိတ်ႉ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူင်းယေး၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းႁွႆႈၶူဝ်းတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆ ၸေးမႃးယဝ်ႉ။

ဢမေႇၸူင်ႇၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႇ တိူၵ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈဢမေႇၸူင်ႇ၊ ၾလိမ်ႇ လႄႈ သတူႇတီႇယူဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်၊ သတူႇတီႇယူဝ်ႇဢမေႇၸူင်ႇ၊ ၶိူင်ႈ Kindle e-readers, Fire tablets, Fire TV, and Echo လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ cloud infrastructure (IaaS and PaaS) ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

  1. Sumagaysay, Levi , "Amazon reaches 1 million workers amid pandemic hiring frenzy", MarketWatch (July 30, 2020).
  2. (December 31, 2019) Annual report 2019. Seattle, Washington: Amazon. Retrieved on May 1, 2020. 
  3. Amazon.com, Inc. Common Stock (AMZN) Financials.
  4. Form 10-K (December 31, 2018).
  5. California Secretary of State Business Search.
  6. Amazon bought Whole Foods a year ago. Here's what has changed. Yahoo! Finance.
  7. Amazon.com, Inc. - Form-10K. NASDAQ (December 31, 2018). Retrieved on March 17, 2019
  8. Jopson, Barney (July 12, 2011). Amazon urges California referendum on online tax. Financial Times. Archived from the original on July 14, 2011။ Retrieved on August 4, 2011