သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

ပိုၼ်းလွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထတ်း

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း သၢႆပိုၼ်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ၊
  2. လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ၊
  3. လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဝၢႆးသေ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃယဝ်ႉ၊
  4. လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇၸီႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး။


ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း