ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (တၢင်းၶႆႈၸႂ်)

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:VP/PR ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးထႅၵ်ႉ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
တူဝ်ယေႃႈ:

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်မႂ်ႇ၊ တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပႆႇလဝ်ႈတၢင်ႇ တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ :

  • တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်တူၺ်းတီႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ဢၢႆႇတီႇယႃႇ)ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
  • ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ သွပ်ႉၾ်ဝႄးလ် ၼႆ ၵႂႃႇတီႈ Phabricator လႄႈ။ (configuration changes should have gained a consensus).
  • ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ၵၢၼ် ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပိူင်ၵၢၼ်) ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
  • ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆ ၵႂႃႇတီႈ meta:Proposals for new projects ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽိုၼ်ၵဝ်ႇ (သၢင်ႈ)


WP and WT namespace aliasထတ်း

As like English Wikipedia, we need to redirect WP shortcut to "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး" (NS_PROJECT) and WT shortcut to "ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး" (NS_PROJECT_TALK). I would like to notify the community and will take a request at Phabricator after one week. Thanks. NinjaStrikers «» 10:47, 21 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

Bot policyထတ်း

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to the page where bot flag requests will be sought from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement it soon if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests.

Thank you, --MA 17:06, 29 ၼူဝ်ႇ​ဝႅမ်ႇ​ပႃႇ 2018 (UTC)

Enable Portal namespaceထတ်း

I would like to propose to enable portal namespace in this wikipedia as follow.

Portal = ၵိူၼ်ႇတူ
Portal talk = တွၼ်ႈဢုပ်ႇ_ၵိူၼ်ႇတူ

I will take this request to Phabricator after one week. Thanks. NinjaStrikers «» 17:22, 21 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

To add font and to enable ULS webfont by defaultထတ်း

As like Burmese Wikipedia (mywiki), I would like to propose to enable webfont by default on this Wikipedia (shnwiki) using the following fonts.

* Font: Ours-Unicode.ttf

  • Font license: OFL
  • Last update: December 2012
  • Link: [1]

- NinjaStrikers «» 17:01, 1 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 (UTC)

Font License Last Update Link Remark
Ours-Unicode OFL December 2012 [2] Default ULS Webfont
Padauk OFL March 2017 [3] secondary choice

- NinjaStrikers «» 13:23, 4 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 (UTC)

Ours Unicode hasn't been updated for latest OS yet. We would like to use pyidaungsu font instead of it. Saimawnkham (talk) 04:44, 7 မၢၶျ်ႉ 2019 (UTC)
Okay. I edited the list as the following.
Font License Last Update Link Remark
Pyidaungsu OFL 2019 [4] Default ULS Webfont
Padauk OFL June 2021 [5] secondary choice

- NinjaStrikers «» 09:32, 7 မၢၶျ်ႉ 2019 (UTC)

Why is this task delayed? Is something wrong?Saimawnkham (talk) 12:06, 11 မေႇ 2022 (UTC)

To add sendbox menu to Shan Wikipediaထတ်း

I would like to propose to add Sendbox menu in Shan Wikipedia. To help those who are just starting to write articles. What do other users want to comment on? If it is Ok, We will request at the phabricator then.Saimawnkham (talk) 12:03, 11 မေႇ 2022 (UTC)

I support this request. I have wanted this menu for a long time. Other new users come and ask that they want to contribute to Shan Wikipedia. And they want to practice properly. I absolutely support to do so.Sai Myo Thura Kyaw (talk) 12:14, 11 မေႇ 2022 (UTC)
  • Agree.Saaifa (talk) 21:56, 11 မေႇ 2022 (UTC)