တီႈပၵ်းသဝ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵပ်းသိုပ်ႇ မႄးထတ်း

မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၼႆႉမီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊမျၢၼ်ႇမႃႇ၊ ၸေႊမိူင်းၶၢင်ၸေႊတွၼ်ႊမၢၼ်ႈမေႃႇသေတိတ်းၸပ်းဝႆႉ တင်းၸေႊမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇလႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယူႇယဝ်ႉသေ မီးတီႈ သၢႆၼၢင်ႁွင်ႇ 23 တီႇၵရီႇ 49 မိၼိတ်ႉ 23 တီႇၵရီႇ 35 မိၼိတ်ႉ လႄႈ သၢႆၶႂၢင်ဢွၵ်ႇ 97 တီႇၵရီႇ 35 မိၼိတ်ႉ 97 တီႇၵရီႇ 56 မိၼိတ်ႉ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ 59 လၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဵင်ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၼွင်တဝ်းမွၵ်ႈ 4 လၵ်းသေ ၽၢႆႇဝၼ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႆႉယူႇ 5 လၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်းပွတ်ႈတွၼ်ႈ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် တေႉမႄးသိူဝ်ႇပဵၼ်တၢင်း ႁိၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶိူဝ်းၵူၼ်း မႄးထတ်း

တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင်ၼႆႉ မီးၶိူဝ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ 6 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆးၶႄႇၶၢင်လီႈသေႃးမၢၼ်ႊၵလႃး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မႄးထတ်း

ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းတေႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႊၵၢၼ်ၼႃး လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေ ၽုၵ်ႇသွမ်းႁႆႊၼႃးသေ ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်မႃးၸိုင် တေႃႉၶဝ်ႈ ၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁိမ်းႁွမ်းၼိူဝ်လွႆပႃႇထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽုၵ်ႈသူၼ်ယၢင်ႊတင်ႊ လႄႈ ၶဝ်ႈၽႃႉ ဝႆႉယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် လၵ်ႉတေႃႉမႆႉ၊တေႃႉဝူင်းၵႂၢႆး ဢၼ်ဢဝ်မႃးတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႊပွတ်းတူၵ်း လႄႈ ၽဝ်ထၢၼ်ႇ သေၶဝ်ႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၵူၼ်း မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း