မွၵ်ႇၶမ်း၊ ၸၢႆး (မေႃယႃ)


မေႃယႃ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း (ၵိူတ်ႇ 1950) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ မႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ပီ 2011 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇသေ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တေႃႇထိုင် ပီ 2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 ဝၼ်းယဝ်ႉ။[1][2]

ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း
လုၵ်ႈၸုမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2016 မၢတ်ႉၶျ် 31
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၵေႃႉ ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
2012 ၵျူႇလၢႆႇ 1 – 2016 မၢတ်ႉၶျ် 31
ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ် တင်း ၺၢၼ်ႇထုၼ်း
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ မၢႆၼိုင်ႈ
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
2011 မၢတ်ႉၶျ် 30 – 2012 ၵျူႇလၢႆႇ 1
ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃးၸွမ်းၵၼ် တင်း တိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တႄႇတႃၶုၼ်ယဝ်ႉ
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၺၢၼ်ႇထုၼ်း
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ (1950-08-17) 17 ဢေႃးၵၢတ်ႉ၊ 1950 (ဢႃႇယု 73)
ဝဵင်းမူႇၸေႈ, မိူင်းတႆး, မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း Union Solidarity and Development Party
ၵေႃႉၵူႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇ
လုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၸၢႆးသီတုမ်ႇၶမ်း
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ
ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း, မေႃယႃ

ၽွင်းပၢၼ်ၼုမ်ႇ မႄးထတ်း

ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႈႁၼ်ၼႃႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူဝ်ႈပီ 1950 ၼၼ်ႉ။ လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈသေ ထိုင် 1968 မႃးလႆႈၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးမေႃယႃတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇသေ လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ပၢႆးမေႃယႃမႃးယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ် မႄးထတ်း

ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ႁူင်းယႃ ယူႇလီၶ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းတႆး ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ်ၸတ်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မုၵ်ႉၸုမ်း မႄးထတ်း

မေႃယႃ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၽိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈပႃႇတီႇ ပျီႇထွင်ႇၸုလႄႈ ၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇရေးသေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈ ၼႃႈလိၼ် ၵၢင်ၸႂ် မၢႆ(႓)သေလႆႈ ၸူးလႆႈဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ထိုင် ပီ 2011 လိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ထုၵ်ႇၵဵပ်းလိူၵ်ႈ ပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မႄးထတ်း

မေႃယႃၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၼႆႉ တႄႇႁၢပ်ႇဢဝ် ၼႃႈၵၢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30.3.2010 ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 မႄးထတ်း

တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇပႄႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉပဵၼ် တႅၼ်းၽွၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယူႇ။

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း

  1. Liu (February 4, 2011). PM U Thein Sein wins presidency of Myanmar. Xinhua Online. Xinhua News Agency. Retrieved on July 10, 2011
  2. Thein Sein and Sai Mauk Kham elected as vice presidents. Mizzima News (February 3, 2011). Archived from the original on February 17, 2013။ Retrieved on July 10, 2011
လုမ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း
လုမ်းမႂ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
2011-2012
ၽူႈသိုပ်ႇပုတ်ႈ
ၺၢၼ်ႇထုၼ်း
မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း
တိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
၂၀၁၂-၂၀၁၆
ၽူႈသိုပ်ႇပုတ်ႈ
မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ