ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉၾၢႆႇဢၼ်လူ့လႅဝ်

တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉၾၢႆႇဢၼ်လူႉလဵဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။