ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်

တူဝ်ယေႃႈ:


တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၵ်ႈမွတ်ႇမႃးတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ မၢႆတွင်း ၸိူဝ်းမွတ်ႇမႃး ၼၼ်ႉလႄႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ