ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ပွတ်း ပၢႆးလႅင်လိၼ်

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းပွတ်း ပၢႆးလႅင်လိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ပွတ်း ပၢႆးလႅင်လိၼ်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။