ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ပဵၼ်ႈတွၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။