ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပိူင်ၽွင်းငမ်း

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပိူင်ၽွင်းငမ်း"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။