ဢဝ် "{{{1}}}" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ [[{{{1}}} (သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)]] ၼၼ်ႉလႄႈ။
Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[သၢင်ႈ]