ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Non-free use rationale video game screenshot

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် – non-free video game screenshot or promotional image – ၶေႃႈၽၢင်ႉ - ပွင်ႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ {{{Article}}} ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ!
မႄးၵူတ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ။ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ် သႂ်ႇပၼ်တႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး [[ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ|ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ]] ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ယိူင်းၼႄၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇဝႆႉ။
လွင်ႈတၢင်း

This is a screenshot from {{{Article}}}. The screenshot copyright is believed to belong to the distributor of the game or the publisher of the video game or the developers of the video game. 

ငဝ်ႈငႃႇ

The screenshot can or could be obtained from the distributor.

ၼႃႈလိၵ်ႈ

[[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]

ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

The entire screenshot: because the image is taken from the game, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

Choose from: Infobox / Header / Section / Other

လွင်ႈတႅၼ်းတၢင် မီးဢမ်ႇမီး

As screenshot, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the item in question would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary. 

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]//shn.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%81%B5%E1%80%BA%E1%82%89:Non-free_use_rationale_video_game_screenshot
Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[သၢင်ႈ]