ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Non-free use rationale logo

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် – လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ – ၶေႃႈၽၢင်ႉ - ပွင်ႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ {{{Article}}} ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ!
မႄးၵူတ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ။ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ် သႂ်ႇပၼ်တႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး [[ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ|ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ]] ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ယိူင်းၼႄၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇဝႆႉ။
လွင်ႈတၢင်း

ဢၼ်ၼႆႉ {{{Owner}}} ၵေႃႉ ပိူင်ႇဝႆႉလႄႈ {{{Article}}} တွၼ်ႈတႃႇ ပဵၼ် လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ငဝ်ႈငႃႇ

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတီႈ {{{Owner}}}ၵေႃႉ ပိူင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈ

[[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]

ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇႁူႉ တီႈပွင်ႇမၼ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇဝႄႈလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသလေႇ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဢဝ်ၼႄ ၽိတ်းပိူင်ႈ တင်းလွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉၼႆ လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ တင်းဢၼ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other No Use specified. Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other

လွင်ႈတႅၼ်းတၢင် မီးဢမ်ႇမီး

Because it is a non-free logo, there is almost certainly no free representation. Any substitute that is not a derivative work would fail to convey the meaning intended, would tarnish or misrepresent its image, or would fail its purpose of identification or commentary.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]//shn.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%89:Non-free_use_rationale_logo
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]