ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Non-free use rationale

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် NEEDS ARTICLE NAME
လွင်ႈတၢင်း

{{{Description}}}

ငဝ်ႈငႃႇ

{{{Source}}}

ၼႃႈလိၵ်ႈ

[[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]

ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

{{{Portion}}}

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

{{{Purpose}}}

လွင်ႈတႅၼ်းတၢင် မီးဢမ်ႇမီး

{{{Replaceability}}}

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄတၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈ

{{{Other information}}} (optional)

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]//shn.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%89:Non-free_use_rationale
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]